گوشت اردک محلی مزرعه

با جگر و سنگدان - وزن خالص بین ۱/200 تا ۱/300کیلو

خرید عمده

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف

ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط